Katesismo Pasa Sa Mga Pilipinong Katoliko

You are here

0
CBCP

Ang aklat ng katesismong ito ay opisyal na pinagtibay ng Vaticano na Pambansang Katolikong Katesismo para sa Pilipinas na pinamagatang Catechism form Filipino Catholics (CFC) o Katesismo para sa mga Pilipinong Katoliko (KPK). Isa sa pangunahing tungkulin ng KPK ang langkapin ang dalawang pangunahing sanggunian sa kasalukuyan para sa ating “pinanibagong katekesis.” Ang una ay ang opisyal na aral Katoliko ng unibersal na Simbahan batay sa iminungkahi sa Catechism of the Catholic Church (CCC) o Katesismo ng Simbahang Katolika (KSK) at ang ikalawa ay ang Acts and Decrees of the 2nd Plenary Council of the Philippines (PCP II) kalakip ang suplemento nitong National Pastoral Plan (NPP) na sa kabuua’y naglalahad ng nagkakaisang pananaw sa pambansang kultura at tiyak na kalagayang kateketikal sa Simbahan sa Pilipinas.

Book Details

ISBN 
9710307869
Category 
Weight 
0.345 kg
Page Count 
766

Purchase

Title Type Price Quantity
Katesismo Pasa Sa Mga Pilipinong Katoliko Printed $6.00
-+